बिहे अघि स’ म्पर्क भएको छ छैन , यी पाँच परिवर्तनबाट थाहा हुन्छ”

Blog

यo, न जीवन कुनै पनि स’ म्बन्धमा ठूलो बदलाव भएर आउँछ।
इ’ मोसनका साथै जोडीबीचको सम्ब’ न्धलाई समेत प्रभावित पार्छ। तर, यसको असर यसैमा अन्त्य हुँदैन। यo’ न सम्बन्ध सुरु गरेपछि युवतीहरूको शरी’ रमा केही परिवर्तन देखिन्छ।

सe’ क्सपछि पुरुषको तुलनामा महिलाको श’ रीरमा अ’ क्सिटो’ सिन र डोपा’ माइन हर्मोन उत्पादन हुन्छ। यसले महिलाको इ’ मोसनका साथै व्यवहारमा पनि परिवर्तन आउँछ। यो असर केही समयका लागि नभएर विस्तारै विस्तारै व्यक्तित्वमा समेत असर पार्छ।

यo’ न सम्बन्धको सुरुवातपछि महिलाहरू आफ्नो शरीरलाई लिएर आ’ त्मवि’ श्वास पनि बढ्छ। यo’ नसाथीले महिलाका हरेक कुरालाई प्रेम गरेमा महिलामा बढी आत्मविश्वास पैदा हुन्छ।

यo’ न सम्बन्धपछि महिलाको स्त’ नको आकार बढ्न थाल्छ। यस्तो ह’ र्मो’नमा आउने परिवर्तनका कारण हुन्छ। तर, सबैमा यस्तो हुन्छ भन्ने होइन। यo’ न सम्बन्धका क्रममा स्त’ नले निश्चित आकार र स्थान लिन्छ। तर, यो क्रम सधैँका लागि नभएर यo’ न सम्बन्धपछि मानसिक परिवर्तन भएसँगै यो हराउँछ।

य’ न क्रियाकलापको सुरुवातपछि महिलाले यo’ नीमा परिवर्तन भएको महसुस गर्छन्। यo’ न सम्बन्धका कारण हुने बडी रिया’ क्सनका कारण यस्तो हुन्छ। यही कारण यp’ न सम्बन्धपछि यo’ नीको आ’ कार बढ्छ।

भावनात्मक संवेदनशील

यo’ न सम्बन्धको सुरुवातपछि जो’ डीहरूको स’ म्बन्धमा नयाँ सुरुवात हुन्छ र नयाँ चरणमा प्रवेश गर्छन्। यसको असर खासगरी महिलामा बढी पर्छ। किनकि महिलाका लागि यo’ न सम्बन्धले अलग अर्थ राख्दछ। त्यसैले यo’ न सम्बन्धमा प्रवेश गरेका महिलाहरू आफ्नो यo’ न साथीको विषयमा भावनात्मक रूपमा बढी संवे’ दन’ शील बन्छन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *